Störf í boði hjá Hvalfjarðarsveit

Mánudagur, 9. júlí 2018

Skrifstofustjóri:

Starf skrifstofustjóra hjá Hvalfjarðarsveit er laust til umsóknar, starfshlutfall 100%. Skrifstofustjóri hefur umsjón með 
launa- og mannauðsmálum, persónuverndarmálum og innheimtu, tekur þátt í áætlanagerð og uppgjöri sveitarfélagsins 
og samhæfingu verkefna á sviði fjármála á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Annast launavinnslu fyrir öll starfssvið sveitarfélagsins.
• Yfirumsjón með persónuverndarmálum.
• Tekur þátt í undirbúningi, gerð og eftirfylgni starfs- 
og fjárhagsáætlana.
• Umsjón með framlagningu árshlutareikninga 
og ársreikninga.
• Greiningarvinna og miðlun upplýsinga til kjörinna 
fulltrúa og stjórnenda.
• Annast álagningu fasteignagjalda og hefur yfirumsjón
með innheimtumálum.
• Kynningar- og markaðsmál
• Almenn verkefni á skrifstofu sveitarfélagsins. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem fellur að verkefnum og ábyrgðarsviði 
skrifstofustjóra.
• Reynsla af launavinnslu, reikningshaldi og áætlanagerð.
• Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Góð samskipta- og leiðtogahæfni.
• Greiningarhæfni og færni í notkun upplýsingatækni.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starf
 

Skipulags- og umhverfisfulltrúi:

Laust er til umsóknar starf skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar. Um er að ræða 100% starf innan 
stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra fjölbreyttum verkefnum í skipulags- og
umhverfismálum sveitarfélagsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Skipulags –og umhverfisfulltrúi hefur yfirumsjón með 
skipulags-, umhverfis- og náttúruverndarmálum 
sveitarfélagsins, þjónustar íbúa Hvalfjarðarsveitar á 
þeim málefnasviðum, er ráðgefandi fyrir sveitarstjórn, 
landbúnaðarnefnd og umhverfis,- skipulags- og náttúruverndarnefnd og vinnur skv. samþykktum þeirra. 
 
Eftirfarandi heyrir m.a. undir verkefna- og ábyrgðarsvið 
skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar:
• Skipulagsgerð og útgáfa framkvæmdaleyfa. 
• Umsjón með fráveitumálum, umferðar- og 
samgöngumálum.
• Umsjón með umhverfis- og hreinlætismálum 
sveitarfélagsins.
• Umsjón með náttúruverndarmálum í sveitarfélaginu. 
• Umsjón með opnum svæðum, gróðursetningu 
og uppgræðslu. 
• Umsjón með merkingu og kortlagningu útivistarsvæða 
og gönguleiða í sveitarfélaginu.
• Umsjón verkefna er varða gróðurvernd, fjallskil, 
búfjárgirðingar og refa- og minkaeyðingu.
• Gerð starfs- rekstrar-, og framkvæmdaáætlana fyrir þá 
málaflokka sem undir hann heyra.
 
Skipulags- og umhverfisfulltrúi ber ábyrgð á meðferð og 
varðveislu gagna, úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun, þróun verklags og þjónustugæða. Skipulags- 
og umhverfisfulltrúi er starfsmaður umhverfis,- skipulags,- og náttúruverndarnefndar og landbúnaðarnefndar.
 
Almennt stjórnunarsvið:
Skipulags- og umhverfisfulltrúi starfar og stjórnar í samræmi við lög og reglugerðir sem gilda um landbúnaðarmál 
og skipulags- og umhverfismál sveitarfélaga. Einnig 
eftir lögum er varða opinbera þjónustu og stjórnsýslu, 
samkvæmt markmiðum sveitarstjórnar og í samræmi við 
fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar á hverjum tíma.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og viðeigandi réttindi til að annast 
skipulagsgerð skv. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
er skilyrði.
• Þekking og reynsla af skipulags- og umhverfismálum 
er æskileg.
• Reynsla af störfum í opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Reynsla af þátttöku í stefnumótandi áætlanagerð og 
gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana er æskileg.
• Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi er kostur.
• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og 
skipulagshæfileika.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
 
Kjör:
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum 
viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga.
 
 
Umsóknarfrestur um störf skrifstofustjóra og skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar er til og með 
19. júlí 2018. 
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknir skal senda á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes eða á netfangið 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Linda Björk Pálsdóttir sveitarstjóri í síma 433-8500 og á netfanginu